یه وقتاییم میرسه که دیگه حتی بادکنک بنفش هم خوب نمیکنه حالتو

و امان از اون روز

پامیشی میری انقدر زیر دوش میمونی که حالت بریزه بهم

بعد میای دو روز میخوابی

فقط میخوابی

و بعد باید پاشی و برگردی به همون زندگی ای که دیگه حتی بادکنک بنفش هم خوب نمیکنه حالتو ..

#دستنویس