بچه بودیم ،

زمین که میخوردیم ،

فقط واسه زمین خوردنمون گریه میکردیم :))

الان زمین که میخوریم ،

واسه هر چیزی گریه میکنیم الا زمین خوردنمون :))

#دستنویس

+ امروز با اسکیت خوردم زمین :))