من ولگردو جم کن عزین کوچه ها

دارم له میشم تو فک کن روبرام ....