+یا وفا ،

  یا خبر وصل تو ،

  یا مرگ رقیب .

  بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند ؟!

-بله . جفا !...