تعبان وجهی

و دموعی قهرتنی

دنیا شلّت حال حالی

و حیاتی کرهتنی ...
+موجوع قلبی .......