عشق با سر بریده گوید راز

چون که داند که سر بود غماز ...


#شهید_حججی

#اربابِ_شهید_حججی