رَستم از این بیت و غزل

ای شه و سلطان ازل

مفتعلن مفتعلن مفتعلن

کشت مرا :)

#مولا_نا


مفتعلن ؛ گروه ۳ ؛ بحر رجز مثمن مطوی :|

مصرع اول ؛ اختیار شاعری زبانی حدف همزه :|