چرا تو انقد خوبی #امیر_عظیمی جان ؟!


چرا تو انقد خوبی آهنگِ #خسته جان ؟!خواستم داد شوم گرچه لبم دوخته است

خودم و جدم و جد پدرم سوخته است

خواستم جیغ شوم گریه ی بی شرط شوم

خواستم از همه ی مرحله پرت شوم

کسی از گوشی مشغول به من میخندید

آخر مرحله شد غول به من می خندید

یک نفر از وسط کوچه صدا کرد مرا

بازی مسخره ای بود رها کرد مرا

با خودم با همه با ترس تو مخلوط شدم

شوت بودم که به بازی بدی شوت شدم

آنچه می رفت و نمیرفت فرو من بودم

حافظ اینهمه اسرار مگو من بودم

از تحمل که گذشتم به تحمل خوردم

دردم این بود که از یار خودی گل خوردم...

[اینهمه رو نوشتم که به همین بیت آخر برسم اصن:)]پاییزک.نوشت: آهنگی که گذاشتم اول این پست ، آهنگ خسته ی امیر عظیمیه . متن و متتتن و متتتتن و ریتم و صدااااا صداا صدااا آخ که صداااا زیباس بسی :) همه چی اصن:)