امید قلب خسته ها ، حسین ...

پناه دلشکسته ها ، حسین ...

پشت و پناهم از قدیم تویی ...

تنها رفیق زندگیم تویی ...:(