به قول یکی ،
فقط لبت کش میاد دیگه 😊

این بار ،

رنگ رخساره خبر نمیدهد از سرّ درون 😊