"نرگس تصمیم میگیرد بمیرد"

خدا وقتی کتاب زندگی منو نوشت ،

اسمشو این گذاشت:)

الحق که این اسم ،

برا لحظه لحظه ی زندگیم صدق میکنه :)