متاسفم

که طولانی مدت تحمل میکنم رفتار خیلیا رو و به روم نمیارم .

ولی وقتی کسی افتاد از چشمم ...

دیگه هرگز به چشمم نمیاد ...

 هرگز............

واقعا متاسفم و عذر میخوام بابت این اخلاق مزخرفم 😊

:)