رفاقت ما با هم به روزای بچگیم بر میگرده

برا رفیقش همه کاری کرده همون که مَرده ...

مخاطب خاص من ! من از خودم بی وفاتر ندیدم

که دستمو از تو دستات کشیدم ، دیگه بریدم ...

دلم گرفته ..

که بازی دنیا تورو ، ازم گرفته

قول و قرارامو ولی یادم نرفته

یه فکری کن واسه کسی که حرم نرفته ...

دلم گرفته ...