قول می دهم دختردار نشوم .

قول می دهم باعث غصه خوردن دختر دیگری نشوم .

قول می دهم چشمان دختر دیگری را خیس نکنم .

قول می دهم نگذارم دختری ، نفسش بند بیاید که چرا دختر شد ...

قول می دهم باعث لعنت فرستادن دختری به خودش نشوم که چرا مادرم مرا پسر به دنیا نیاورد ...

قول می دهم ...

قول می دهم ...

قول می دهم ...قول می دهم دختردار نشوم:)+دخترا مظلومن:)

کم اذیتشون کنین ....

ممکنه بخندن جلوتون

ولی شباشون بارونیه:)

دخترا رو کم اذیت کنین ........