خیلی گران تمام شد این آب خواستن !


... یک مشک از قبیله ی ما یک عمو گرفت ...