گویند صبر کن که تو را صبر بَر دهد !
آری دهد ولیک به عمر دگر دهد ... :)
من عمر خویشتن به صبوری گذاشتم ؛
عمری دگر بباید تا صبر بَر دهد ...هنوز با همه دردم امید درمانست

که آخری بود آخر شبان یلدا را ...