خواستم داااااااااد شوم ،

گرچه لبم دوخته است ... :)

خودمُ

جدّمُ

جدّ پدرم

سوخته است ...

+

دلم تاب بازی میخواد:(