همیشه #میلنگه یه جای زندگیم

الهی من بمیرم ، برای #زندگیم ...همین دیگه:)