دیده از بهر تو خون بار شد ، ای مردم ِچشم !

مردمی کن مشو از دیده ی خون بار جدا .. :(

ابر و باران و من و یار ستاده به وداع ،

من جدا گریه کنان ،

ابر جدا ،

یار جدا .. :)