گره کور ظهور تو منم !

میدانم ...

#همین

#عیدتون_مبارک...