امشب از اون شباس که نفسام بالا نمیان ...

امشب از اون شباس که تا دیر وقت از هق هق نمی بره خوابم ...

امشب از اون شباس که دلم میخواد از خواب پاشم ببینم همه ی اینا یه کابوس مسخره بوده ...

امشب از اون شباس که باید برای دلم امن یجیب زیاد بخونید بلکه تا فردا زنده بمونه ... #لطفا!

امشب از اون شباس که تنهایی نمیشه تنهایی رو تحمل کرد ...

آخ که امشب از اون شباس ...


پآییزک.نوشت۱: و اینجاس که بنیامین جان می فرمان "دارم میفتم ، بگیرم ! من دارم از دست میرم ..."

پ.ن۲: و علیرضا آذر ِعزیز هم بیان میدارن که "با من همه غمگینند ، تا طالع من این است..."

پ.ن۳: به قسمت و جبر عجیب اعتقاد دارم . و اعصابم خورده از دست این دو تا ...

پ.ن۴: خدا رو شکر که حال ندارم از جام پاشم . وگرنه مستقیم با کله میرفتم تو دیوار انقد بده حالم :/

پ.ن۵: اَمَّن یُجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوء بخوانید برای دل ِمُضْطَرَّم ...

پ.ن۶: :(