«نرگس» چشمت خراب و مست باد ،

کاین چنین آباد ِما را مست کرد ...

#دستنویس