از خواب ها پرید ؛

از گریه ی شدید !

امّا کسی نبود ...

امّا کسی ندید ...

#سید_مهدی_موسوی

#شعر