امید ز هر کس که بریدیم بریدیم .

#وحشی_بافقی

#شعر 


[عنوان از #فروغی_بسطامی]