کاروان ها می روند ...

عاشقان را می برند ...

جا ماندگانیم ...

رفقا میروند و ما می مانیم ...

مث همیشه ، بازم دست بی لیاقتیم رو شد :)

حمیدرضا ....................

#راهیان_نور

#دستنویس