دلم گرفته از این خستگی بی پایان

دلم گرفته به زیر چکاچک ِباران ...

بهار بود دل من کنارت ، ای خوبم !

ولی دلم اکنون دی است ؛ در باران ...

#دستنویس