شبی ...

کدام شب ؟!

شبی ستاره ای دهان گشود ...

چه گفت ؟!

... نگفت . از لبش چکید ...

سخن چکید ؟!

سخن نه ، اشک ...

ستاره می گریست .

ستاره ی کدام کهکشان ؟!

ستاره ای که کهکشان نداشت ...

سپیده دم که خاک ،

در انتظار روز خرم است ؛

ستاره ای که در غم شبانه اش غروب کرد ؛

نهفته در نگاه شبنم است ...

...

#هـ.ا.سایه
ایتس تایم تو #پیش_دانشگاهی. :):